Regulamin sklepu

Sklep Sursum – Corda! – W Górę Serca!

 

I. Wstęp

Serdecznie witamy na stronie Sklepu Sursum-Corda –  www.sursum-corda.pl!

Miło jest nam, że nas odwiedzasz i do nas zaglądasz. Proszę zapoznaj się
z naszym regulaminem i jeśli Ci on będzie odpowiadał to zachęcamy Cię do jego akceptacj
i. 🙂

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Sklepu Sursum – Corda, dostępnej pod adresem https://sursum-corda.pl.

2. Klient wchodząc na stronę internetową, akceptuje niniejsze postanowienia regulaminu.

II. Definicje

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin określa korzystanie przez Klientów ze Sklepu internetowego Sursum-Corda przez sprzedaż towarów na odległość a także dokonywanie wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów sprzedaży, zamówień na wybrane produkty, metody płatności, dostawy oraz koszty wysyłki produktów oraz możliwość do odstąpienia od umowy sprzedaży, możliwość dokonania zwrotu wybranych produktów a także reklamacji.

  1. Sklep Internetowy (dalej „Sklep”) – działa pod domeną www. sursum-corda.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia oraz w pełni korzystać z oferowanych usług Sklepu.

  1. Nazwa Sklepu – Sklep Sursum-Corda! – W Górę Serca!, używa także nazwy skróconej: Sursum-Corda bądź też sursum-corda lub też Sursum Corda.

  1. Sprzedawca / Usługodawca  – Sklep Sursum – Corda! – W Górę Serca! ma siedzibę ul. K.K. Baczyńskiego 5, 08-440 Pilawa, NIP: 826-207-98-05, REGON: 147255401, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

  1. Klient / Usługobiorca / Kupujący  – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu z jego produktów, zawierająca także za jego pośrednictwem umowę sprzedaży.

  1. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym www.sursum-corda.pl

  1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu które w szczególności określa: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, sposób płatności, miejsce wydania, dostarczenie produktu. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący dokonuje zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu.

  1. Umowa sprzedaży – umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się  przenieść  na  Kupującego  własność  rzeczy  (towaru, produktu)  i  wydać  mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (towar, produkt ) odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

  1. Umowa zawierana na odległość – Umowa Sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są towary, produkty.

  1. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.

  1. Koszyk zamówień – jeden z elementów działających na stronie Sklepu który umożliwia złożenie zamówienia, podgląd zwartości, modyfikację, bądź też możliwość anulowania swojego zamówienia.

  1. RODO – ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych.

III. Postanowienia ogólne regulaminu

 

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sursum-corda.pl umów sprzedaży
   i określa zasady wykonywania tych umów, korzystania ze Sklepu internetowego www.sursum-corda.pl poprzez sprzedaż towarów na odległość, składania zamówień na produkty, uiszczanie ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów a także zawiera uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz sposoby dokonywania zwrotu produktów, oraz metody dostarczenia przesyłki.

  1. Sklep internetowy („Sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.sursum-corda.pl.

  1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych, a zarazem podmiotem odpowiedzialnym za zgodność produktu z umową, jest Sklep Sursum-Corda z siedzibą ul. K.K. Baczyńskiego 5, 08-440 Pilawa, NIP: 826-207-98-05, REGON: 147255401, właścicielem i pomysłodawcą Sklepu jest Małgorzata Piętka.

  1. Klient przed korzystaniem ze Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz jego postanowieniami, a w przypadku wyrażenia pozytywnej decyzji jej akceptacją.

  1. Informacje na temat zasad przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa polityka prywatności oraz obowiązuje poufność wszelkich danych Klientów.

  1. Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu, znaki towarowe, opisy produktów i inne elementy znajdujące się na stronie www.sursum-corda.pl są objęte prawami autorskimi.

  1. Zależy nam na sprawnym i bezpiecznym dostarczeniu przesyłki dlatego prosimy aby przy składaniu zamówienia dane Klientów był zgodne co do miejsca dostarczenia przesyłki. W przypadku wątpliwości co do punktu dostarczenia przesyłki zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu zweryfikowania danych.

IV.  Wzajemne obowiązki stron

      1. Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca zobowiązany jest wydać produkt Kupującemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy. Zazwyczaj produkty wysyłamy w terminie wcześniejszym, od razu od zaksięgowania wpłaty.

 

      2. Obowiązki Kupującego

 

Kupujący obowiązany jest do przestrzegania regulaminu Sklepu oraz korzystanie ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach poszanowania zasad panujących.

V.  Warunki sprzedaży i ceny produktów

 

  1. Informacje o produktach, cenie sprzedaży, opisie udostępniane są dla Klienta na stronie Sklepu i stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm., dalej k.c. i nie stanowią one oferty w tym oferty w rozumieniu art. 66 k.c.  ale są wyłącznie zaproszeniem dla Klienta do zawarcia umowy sprzedaży.

  1. Wszystkie ceny produktów znajdujące się na stronie Sklepu są podawane w cenie brutto  – zawierają już wliczony podatek – w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w następujących walutach PLN, EURO.

  1. Ceny produktów znajdujące się na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposoby dostarczenia produktów do Klienta, wartości produktów (min. wagi, rozmiaru) i są one podawane przy sposobie dostawy produktu przez Klienta. Przy składaniu zamówienia Klient widzi całkowity koszt zamówienia – koszt produktu wraz z kosztami wysyłki.

  1. Sprzedawca w przypadku pojawienia się braku dostępności towary ze względu na dodruk, produkcję – ograniczenia ilościowe zastrzega sobie możliwość poinformowania Klienta o terminie dostępności produktu oraz jak najszybszej wysyłce.

  1. Sprzedawca może stosować indywidualne dopasowane ceny, które mogą ulec zmianie.

VI. Składanie zamówień

 

  1. Umowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w następujących przypadkach kiedy:

  1. Klient złoży zamówienie online – doda dany produkt do koszyka, określając ilość produktów,

  1. następnie potwierdzi zakup swojego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”,

  1. wpisze dane odbiorcy – imię i nazwisko, adres na który ma zostać dostarczony produkt a także numer telefonu, adres e-mail w celu kontaktu dotyczącego zamówienia – w przypadku Klientów indywidualnych.

  1. wpisze dane do faktury, jeśli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę aby otrzymać fakturę w wersji elektronicznej wysłanej na adres e-mail, zamiast paragonu.

Klient poza możliwością otrzymania faktury otrzymuje paragon wydawany do każdego zamówienia,

 

  • ostatnim krokiem do zrealizowania zamówienia jest potwierdzenie zamówienia klikając „zamawiam i płacę” oraz należy wybrać jeden ze sposobów płatności za zamówienie które są dostępne na stronie Sklepu.

  • Klient może także złożyć zamówienie pisząc do nas wiadomość e – mail na adres skrzynki: zamowienia.sursumcorda@gmail.com

  • Jeśli Klient chce zakupić produkty dla swojej działalności gospodarczej wówczas należy przed zawarciem umowy sprzedaży podać kompletne dane do wystawienia faktury min. nazwę, adres Firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  • Klientowi zostają przedstawione metody płatności za pomocą których może opłacić swoje zamówienie.

  • Klient od złożenia zamówienia powinien uregulować płatność w przeciągu 4 dni roboczych. Jeśli płatność we wskazanym terminie nie zostanie uregulowana wówczas zamówienie podlega anulowaniu.

  • Produkty zostaną wysłane po zaksięgowaniu i otrzymaniu wpłaty, o czym poinformujemy w wiadomości e-mail.

  • Zamówienie Klienta może zostać anulowane w następujących przypadkach jeśli:

  • dane Klienta są podane nieprawidłowo, są niekompletne
   i uniemożliwiają dostawę produktu. Wówczas się z Klientem kontaktujemy,

  • nie odnotowywaliśmy wpłaty w przeciągu 4 dni roboczych.

V. Metody i sposoby płatności

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie następującymi metodami:

 

  • przelewy 24/h poprzez sposób wyboru swojego Banku,

  • przelewem tradycyjnym,

  • kartą VISA,

  • blikiem,

  • dowolnie dokonanie przelewu na rachunek Sprzedawcy.

         Rachunek Bankowy Sprzedawcy jest następujący:

 

  • rachunek bankowy w walucie PLN

Santander Bank Polska S.A – 75109028350000000157474694

 

  • rachunek bankowy w walucie EURO

                       Santander Bank Polska S.A. – 2210902835000000015748961

     2.Zwrot środków jest dokonywany na rachunek bankowy z którego zostało   
        opłacone zamówienie.

 

  • Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  • W przypadku złożenia zamówienia na podstawie powyższych metod środki muszą zostać zaksięgowane w terminie 4 dni roboczych w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

VI. Dostawa produktów, koszty wysyłki

 

  1. Zamówienie jest realizowane od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  1. Sprzedawca dostarcza towary za pomocą:

  1. Paczkomatów In Post

  1. Firmy Kurierskiej

  1. Termin dostawy przedstawia się następująco w zależności od wyboru metody dostarczenia towaru:

  1. Paczkomaty In Post

  1. Firma Kurierska

  1. Koszty dostawy są wskazane w składaniu zamówieniu. Wszelkie koszty dotyczące wysyłki i opłat za przesyłki stanowi załącznik nr 3.

  1. Dokładamy wszelkiej staranności aby Klient otrzymał zamówienie jak najszybciej. Zamówienia realizujemy od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedawcy w maksymalnie terminie 14 dni.  Jednakże zamówienia wysyłamy jak najszybciej kiedy otrzymamy wpłatę. Z przyczyn od nas niezależnych termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym także poinformujemy Klienta.

  1. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich danych w celu sprawnego
   i bezpiecznego dostarczenia zamówienia pod wskazany adres.

  1. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić stan produktu – czy produkt się zgadza ze złożonym zamówieniem.

  1. Klient ma obowiązek odmówić przyjęcia zamówienia w następujących przypadkach:

  1. uszkodzenia przesyłki,

  1. uszkodzenia produktu,

  1. niekompletność zamówienia,

  1.  niezgodności zawartości z przedmiotem składanego zamówienia.

Klient powinien sporządzić protokół uszkodzenia produktu przy obecności dostawcy przesyłki oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

 

  • Za wydanie produktu uważa się dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

  • Zgodnie z art. 548 § 1 k.c. z chwilą wydania towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

  • W celu umożliwienia Klientom zakupu produktów nie tylko w Polsce ale też
   z różnych zakątków świata, realizujemy zamówienia także dla Klientów międzynarodowych. Dlatego prosimy także o podanie właściwego adresu dostawy, aby przesyłka sprawnie i bezpiecznie została dostarczona oraz aby nasz Klient
   w pełni mógł się cieszyć z zakupionych produktów.

VII. Odstąpienia od umowy

 

  1. Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży (Zwrot produktu).

  1. Umowa odstąpienia sprzedaży (Zwrot produktu) jest zawarta w załączniku nr 1 w formacie pdf. Klient może sobie ją wydrukować i nam odesłać wraz
   z zamówieniem na adres siedziby.

  1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartych na odległość

bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie czyli od dnia odbioru przesyłki.

 

  • Aby oświadczenie było ważne Klient wysyła Sprzedawcy oświadczenie przed upływem 14 dni na adres e-mail: kontakt bądź na adres siedziby sklepu.

  • Zwracany produkt musi być w stanie nienaruszalnym, nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym i zwrócony na adres siedziby sklepu: ul. K.K. Baczyńskiego 5, 08-440 Pilawa wraz z oświadczeniem o odstąpieniu wysłane przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na adres siedziby, lub e-mail.

  • Produkt powinien być zapakowany tak aby mógł bezpiecznie wrócić do Sprzedawcy.

  • Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku płyt jeśli płyty dostarczone były w zapieczętowanym opakowaniu
   a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.).

  • Nie uwzględnimy zwrotów w następujących przypadkach:

  • gdy nie otrzymaliśmy w terminie 14 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz produktu,

  • sprzedaży zapieczętowanych produktów które zostały otwarte po dostarczeniu przesyłki, używane przez Kupującego, bądź też zostały
   w jakikolwiek sposób uszkodzone.

  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest wysłać zamówienie na swój koszt.

  • Płatność zostanie zrealizowana niezwłocznie jednak w terminie nie później niż 14 dni od dnia od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z produktem. Koszty dostawy też zostaną Klientowi zwrócone – wartość zamówienia wraz
   z kosztami dostawy.

VIII. Reklamacje

 

  1. W przypadku gdy otrzymany produkt ma wady lub jest niezgody ze złożonym zamówieniem Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. może wymienić produkt na inny produkt wolnych od wad.

  1. może otrzymać zwrot na podany rachunek bankowy.

  1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności produktu z zwarta umową sprzedaży) należy składać pisemnie na adres siedziby lub e-mail. kontakt.

  1. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli wada jest nieistotna.

  1. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z reklamacją.

  1. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie w przypadku pozytywnej rozpatrzonej reklamacji w terminie 14 dni.

  1. Klient jeśli stwierdzi niezgodność towaru z umową sprzedaży powinien odesłać produkt wraz z oświadczeniem reklamacyjnym który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i Klient opisze wady produktu.

  1. Oświadczenie reklamacyjne Klient może sobie pobrać w wersji pdf.

IX. Zamówienia z dostawą zagraniczną

 

  1. Klienci także międzynarodowi mają możliwość zakupienia oferowanych produktów.

  1. Produkt jest dostarczany na wskazany adres poza granicami Polski firmą kurierską.

  1. Koszty dostaw są według cennika danej firmy kurierskiej stanowi to załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  1. Przesyłkę dostarczamy jak najszybciej maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedawcy. Jednakże przesyłki wysyłamy od razu od zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedawcy. Czas dostarczenia przesyłki może się wydłużyć z przesłanek niewynikającej od nas, niezależnych od nas. 

X. Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Sursum – Corda.  

      2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia i pełnego  
          zrealizowania zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, oraz wysłania Klientowi  
          pełnego zamówienia.

     3. Twoje dane są w pełni bezpieczne i poufne.

     4. Każdemu z Klientów przysługuje prawo dostępu do danych, aktualizacji bądź  
          zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

      5. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w polityce 
          prywatności. 

XI.  Postanowienia końcowe

 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Jeśli zaistnieją kwestie sporne preferujemy najpierw rozwiązanie w drodze postępowania mediacyjnego. W przypadku braku polubownego rozpatrzenia sprawy będą one kierowane i rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550 z późn. zm., dalej k.p.c.

Shopping Cart